Terminali ad acqua per distribuzione e diffusione dell'aria negli ambienti
Terminal cu apă pentru distribuția și difuzia aerului în mediu